TEGO NIE OFERUJĄ INNE BIURA

Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta.

Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa

OFERTA DLA FIRM:

Pełna Księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów

Książka Przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • obsługa kadrowa pracowników: ZUS, PFRON, akta osobowe
 • doradztwo w kwestiach podatkowych


Obsługa wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych

Ramowy zakres naszych działań:

 • prowadzenie księgowości w oparciu o wymagania zapisane w ustawie o rachunkowości.
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez Wspólnotę,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej Wspólnoty,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
 • powiadamianie właścicieli lokali o stanie ich rozrachunków,
 • sporządzanie kartotek mieszkaniowych,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  • rozliczenia mediów, wniesionych przez właścicieli zaliczek, sporządzanie zestawień sald poszczególnych właścicieli.
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki właścicieli,
 • współpraca przy przeprowadzanych audytach, kontrolach z urzędów.

 

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

 • przygotowanie wniosku w celu pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności ( Urząd Pracy, PO KL 6.2, Spółdzielnie Socjalne i inne )
 • wypełnianie deklaracji od spadków darowizn
 • sporządzenie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • rozliczenie dochodów uzyskanych z zagranicy PIT-36
 • przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane VZM

Nasi partnerzy